×
خانه » گلخانه » تولید نشاء گوجه فرنگی
12 اسفند 1398

تولید نشاء گوجه فرنگی

 

توليد نشاء گوجه فرنگي

کشت گوجه فرنگي در استان هرمزگان به صورت کشت خارج از فصل دراواخر تابستان و اوايل پاييز آغاز شده و با تامين گوجه فرنگي كشور در فصل سرد نقش مهمي را در تداوم عرضه محصول به بازار دارد. جهت تهيه نشاء بايد 6 تا 8 هفته قبل از انتقال به زمين اصلي اقدام به کشت بذور تهيه نشا نمود. سن نشاء مي تواند به طور معني داري عملكرد ارقام را تحت تاثير قرار دهد. در روش سنتي و مرسوم، بذرهاي گوجه فرنگي در اوايل مرداد در خزانه هاي پوشيده از برگ درخت خرما کشت شده و در اوايل آبان ماه به زمين اصلي منتقل مي گردد. تراکم باالي کشت در خزانه منجر به رقابت نوري شديد بين نشاءها شده و عالوه بر افزايش ارتفاع بوته، علفي شدن و نازک شدن آن را ني ً ز به دنبال دارد. مسلما رشد رويشي اين چنين گياهاني در زمين اصلي به خوبي انجام نشده و از پتانسيل خوبي جهت توليد محصول برخوردار نخواهند بود. با توجه به موارد ذكرشده، مي توان نشاء مرغوب را در ظروف کشت با استفاده از محيط کشت مناسب توليد نمود و با موفقيت بااليي به زمين اصلي منتقل نمود.

مشخصات نشاء مرغوب

•بذر از رقم مرغوب و عاري از بيماري و آفات تهيه شده باشد.
•نشاء داراي ذخيره كربوهيدراتي خوب باشد . نشانه آن ساقه ضخيم است كه مي تواند گياه را
عمود نگهدارد ، بطوريكه با زدن ضربه به پهلوي نشاء، نشاء به صورت فنري به جاي خود برگردد
و چوبي بودن آن حس شود.

مطلب پیشنهادی  دوره جوانه زنی گوجه

•طول نشاء بين 12 تا 17 سانتيمتر باشد.
•رنگ ارغواني پايين ساقه تشكيل شده باشد.
•ريشه ها سفيد رنگ و از باال تا پايين مخلوط يا كالف را پوشش دهند.
•نشاء نبايستي زرد و داراي عاليم كمبود عناصر غذايي باشد.
•نشاء بايستي به خوبي در 2 هفته آخر در خزانه مقاوم و سازگار با محيط بيرون شده باشد
و سپس بطور صحيح به مزرعه منتقل شود. هرگز عمل مقاوم سازي نبايستي دركنار زمين اصلي
انجام گردد.
•نشاء هايي كه گل يا عالمت گلدهي را ندارند در زمين بهتر مستقر مي شوند.
•نشاء با 4 تا 5 هفته سن بهترين مي باشد.

معایب تولید نشاء بصورت سنتی

•مصرف بذر زياد
• نياز به واكاري
•زمان الزم براي آماده سازي و نگهداري و مديريت بستر بذر
•مصرف نهاده هاي بيشتر در واحد سطح به دليل طوالني تر شدن فصل رشد
•درصد جوانه زني پايين
•توليد نشاء هاي نامرغوب
ميزان بذر مصرفي در کشت مستقيم 2 تا 5/2 کيلوگرم در هکتار و در کشت نشايي 400 تا 500 گرم در هکتار است. تهيه نشاء به دوصورت سنتي درخزانه كرتي ) كشت بذرها با تراکم متوسط و به صورت نامنظم( و در روش مدرن نشاء که در حال حاضر در گلخانه ها مرسوم است، از ظروف کشتي استفاده مي شود که خانه هاي کشت کوچک )سلول( به ابعاد 5 × 5 سانتي متر به عمق 8 سانتي متر به صورت مخروطي دارد. اين ظروف با مخلوط کشت مناسب که ممکن است پيت ماس يا کوکوپيت باشد پر شده و بذر درون آن ها کشت مي شود. انتقال نشاء از درون اين ظروف آسان بوده و به دليل مخروطي شکل بودن ساختار ريشه ، به راحتي مي توان نشاء را از ظرف خارج و بدون آسيب به ريشه در محل اصلي کشت کرد. در حاليكه در روش سنتي تلفات بااليي هنگام انتقال به زمين اصلي رخ مي دهد و نشاء هاي باقي مانده هم از وضعيت خوبي برخوردار نمي باشند و رشد كمي را در اوايل خواهند داشت. از طرفي در زمان انتقال نشاء به زمين اصلي ريشه هاي گياه قطع شده و پس از انتقال، مدت زماني طول خواهد کشيد تا رشد رويشي خود را آغاز کنند و به همين ترتيب محصول ديررس خواهد شد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

طرح مارکت - تیم تولید محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *